Tel: +49 (0) 8432 / 87-0

Integritetspolicy

Information om databehandling för denna webbplats i enlighet med artikel 13 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) vid insamling av personuppgifter från den registrerade

Dataskyddsinformation (version: GDPR 2.0 från 2021-10-14)

Polytan GmbH är ansvarig för denna webbplats och måste, som leverantör av en teletjänst, informera dig i början av ditt besök om typen, omfattningen och syftet med insamlingen och användningen av personuppgifter på ett exakt, öppet, begripligt och enkelt sätt i tillgänglig form i ett tydligt och på ett enkelt språk. Detta innehåll måste alltid finnas tillgängligt för dig.

Vi lägger stor vikt vid säkerheten för dina uppgifter och efterlevnad av dataskyddsbestämmelser. Behandlingen av personuppgifter är föremål för bestämmelserna i gällande europeiska och nationella lagar.

Med följande dataskyddsinformation vill vi visa dig hur vi hanterar dina personuppgifter och hur du kan kontakta oss:

, Integritetspolicy

Polytan GmbH
Gewerbering 3
D-86666 Burgheim
Tyskland
Handelsregisternummer: HRB 100406
Verkställande direktör: Mathias Schmidt
Telefon: +49 8432 87-0
E-post: info@polytan.com

, Integritetspolicy

Vårt dataskyddsombud

Sven Lenz
Deutsche Datenschutzkanzlei – Datenschutzkanzlei Lenz GmbH & Co. KG
Bahnhofstrasse 50
D-87435 Kempten
Germany

Om du har några frågor om dataskydd eller andra dataskyddsfrågor får du gärna skicka ett e-postmeddelande till följande e-postadress: datenschutz@sportgroup-holding.com

A.           Allmänt

För att göra det lättare att förstå gör vi ingen könsspecifik differentiering. När det gäller likabehandling gäller motsvarande villkor för alla kön. Vad gäller de termer som används som t.ex. betyder “personuppgifter” eller deras “behandling” finns i artikel 4 GDPR.

De personuppgifter som behandlas i samband med denna webbplats inkluderar

 • Lagerdata (t.ex. namn och adresser till kunder),
 • Användardata (t.ex. sidor som besöks på vår webbplats) och
 • Innehållsdata (t.ex. Inmatningar på onlineformulär).

B.           Specifik

Dataskyddsinformation
Vi garanterar att vi endast behandlar dina uppgifter i samband med behandlingen av dina förfrågningar och för interna ändamål samt för att tillhandahålla de tjänster du efterfrågat eller för att tillhandahålla innehåll.

, Integritetspolicy

Grunderna för databehandling

Vi behandlar endast dina personuppgifter i enlighet med relevanta dataskyddsbestämmelser. De rättsliga grunderna är:

 • Tillhandahållande av våra avtalstjänster
 • Behandling är ett krav enligt lag
 • Ditt elektroniska samtycke (t. ex. Anmälan till nyhetsbrevet)
 • Upprätthållande av våra legitima intressen

Vi visar dig gärna var ovanstående rättsliga grunder regleras:

Behandling för att fullgöra våra tjänster och för att utföra avtalsenliga åtgärder
Artikel 6 avsnitt 1 lit b) GDPR

Behandling för att uppfylla våra juridiska skyldigheter
Artikel 6 avsnitt 1 lit c) GDPR

Samtycke
Artikel 6 avsnitt 1 lit a) och art 7 GDPR

Behandling för att skydda våra legitima intressen
Artikel 6 avsnitt 1 lit f) GDPR

, Integritetspolicy

Dataöverföring till tredje part

Vi vill påpeka att data överförs till tredje part.

Dina uppgifter kommer endast att vidarebefordras till tredje part inom ramen för lagkraven. Vi förmedlar endast dina uppgifter om detta t.ex. är nödvändig för avtalsändamål eller på grundval av legitima intressen i den ekonomiska och effektiva driften av vår affärsverksamhet.

Om vi använder underleverantörer för att tillhandahålla våra tjänster vidtar vi lämpliga juridiska försiktighetsåtgärder samt lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa skyddet av personuppgifter i enlighet med relevanta lagstadgade bestämmelser.

 

, Integritetspolicy

Dataöverföring till ett tredjeland eller en internationell organisation

Tredjeländer är länder där GDPR inte är en direkt tillämplig lag. Detta omfattar i princip alla länder utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Det sker en dataöverföring till ett tredjeland eller en internationell organisation.

Genom att vara på vår hemsida Google produkter (Analytics, Maps, reCAPTCHA, Ads Conversion-Tracking), videor från YouTube/Vimeo, Freshchat, Facebook Pixel data kommer att överföras till ett tredje land (här USA) eller en internationell organisation, förutsatt att du har gett oss ditt samtycke i enlighet med artikel 49, avsnitt 1 lit a) GDPR. Enligt den nuvarande rättsliga situationen anses USA vara ett land med en otillräcklig nivå av dataskydd. Det finns en risk att dina uppgifter kommer att behandlas av amerikanska myndigheter för kontroll- och övervakningsändamål. Det finns för närvarande inga rättsmedel mot denna praxis.

För att utöva din återkallelse, avaktivera dessa tjänster i det som tillhandahålls på webbplatsen “Cookie-Consent-Tool“ eller i inställningarna under dataskyddsinformationen.

 

, Integritetspolicy

Varaktighet för lagring av dina personuppgifter

Vi följer principerna för dataekonomi och dataundvikande. Detta innebär att vi endast lagrar dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ovannämnda syften eller som föreskrivs av de olika lagringsperioderna som föreskrivs i lag. Om respektive ändamål inte längre gäller eller efter att relevanta tidsfrister har löpt ut kommer dina uppgifter rutinmässigt att blockeras eller raderas i enlighet med lagstadgade bestämmelser.

För detta ändamål har vi skapat ett internt företagskoncept för att säkerställa denna procedur.

 

Kontakt

Om du kontaktar oss via webbplatsen samtycker du till elektronisk kommunikation. Personuppgifter behandlas när du kontaktar oss elektroniskt. Den information du lämnar kommer endast att lagras i syfte att behandla begäran och för eventuella följdfrågor.

Vi vill ge dig den rättsliga grunden för detta:

 

  • Behandling för att fullgöra våra tjänster och för att utföra avtalsenliga åtgärder
   Artikel 6 avsnitt 1 lit b) GDPR

 

Vi vill påpeka att e-postmeddelanden kan läsas eller ändras utan tillstånd och obemärkt under överföringen. Vi uppmärksammar dig också på att vi använder programvara för att filtrera oönskad e-post (spamfilter). Spamfiltret kan avvisa e-postmeddelanden om de felaktigt har identifierats som skräppost på grund av vissa egenskaper.

, Integritetspolicy

Vilka är dina rättigheter?

a)     Rätt till information
Du har rätt att kostnadsfritt få information om dina lagrade uppgifter. På begäran kommer vi skriftligen att informera dig om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Detta inkluderar även ursprunget och mottagarna av dina uppgifter samt syftet med databehandlingen.

, Integritetspolicy

b)     Rätt till rättelse
Du har rätt att få dina uppgifter som lagras av oss rättade om de är felaktiga. Här kan du begränsa behandlingen, t.ex. om riktigheten av dina personuppgifter ifrågasätts.

, Integritetspolicy

c)     Rätt till spärrning
Du kan också få dina uppgifter spärrade. För att dina uppgifter ska kunna spärras när som helst måste dessa uppgifter förvaras i en spärrfil för kontrolländamål.

, Integritetspolicy

d)     Rätt till radering
Du kan begära radering av dina personuppgifter så länge det inte finns några lagstadgade krav på lagring. Om det finns en sådan skyldighet kommer vi att blockera dina uppgifter på begäran. Om motsvarande lagkrav är uppfyllda kommer vi att radera dina personuppgifter även utan din begäran.

, Integritetspolicy
e)    Rätt till dataportabilitet Du har rätt att begära att vi tillhandahåller de personuppgifter som överförs till oss i ett format som gör att de kan överföras till en annan plats.
, Integritetspolicy

f)     Rätt att framföra klagomål till en tillsynsmyndighet

Du har möjlighet att kontakta någon av dataskyddsmyndigheterna med ett klagomål.

Data Protection Authority for the German state of Bavaria (BayLDA)
Promenade 27, 91522 Ansbach, Tyskland
Telephone: +49 981 53-1300
Fax: +49 981 53-981300

Du kan öppna reklamationsformuläret via följande länk: https://www.lda.bayern.de/de/beschwerde.html

Anvisning: Ett klagomål kan också göras till valfri dataskyddstillsynsmyndighet inom EU.

, Integritetspolicy
g)     Rätt till invändning Du har när som helst möjlighet att, av skäl som härrör från din speciella situation, invända mot behandlingen av dina uppgifter i enlighet med artikel 6, avsnitt 1, bokstav e) och f), detta gäller även profilering utifrån dessa bestämmelser. Polytan GmbH kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter om det inte kan bevisa tvingande legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Om personuppgifter behandlas för att bedriva direktreklam har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter som rör dig i syfte att sådan reklam; detta gäller även profilering i den mån den är förknippad med sådan direktreklam. I händelse av en sådan invändning kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål. För att göra detta räcker det att skicka oss ett lämpligt e-postmeddelande. h)     Rätt till invändning Du har möjlighet att när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter med verkan för framtiden utan att ange några skäl. Det finns inga nackdelar för dig genom återkallelsen. För att göra detta räcker det att skicka oss ett lämpligt e-postmeddelande. En sådan återkallelse påverkar dock inte lagligheten av den behandling som utförts fram till tidpunkten för återkallelsen på den rättsliga grunden i artikel 6 avsnitt 1 bokstav a) GDPR. För att hävda dina rättigheter som registrerad, skicka oss ett e-postmeddelande till följande adress: datenschutz@sportgroup-holding.com
, Integritetspolicy

Skydd av dina personuppgifter

Vi vidtar avtalsenliga, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder enligt den senaste tekniken för att säkerställa att dataskyddslagarna efterlevs och därmed skydda de behandlade uppgifterna mot oavsiktlig eller avsiktlig manipulation, förlust, förstörelse eller mot åtkomst av obehöriga.

, Integritetspolicy

Säkerhetsåtgärderna inkluderar i synnerhet krypterad överföring av data mellan din webbläsare och vår server. För detta används en 256-bitars SSL (AES 256) krypteringsteknik.

, Integritetspolicy

Dina personuppgifter kommer att skyddas inom ramen för följande punkter (utdrag):

a)     Upprätthålla konfidentialitet för dina personuppgifter
För att skydda sekretessen för dina uppgifter som lagras av oss har vi vidtagit olika åtgärder för att kontrollera åtkomst, tillgång och åtkomstkontroll.

b)     Upprätthålla integriteten för dina personuppgifter
För att bevara integriteten av dina data som lagras av oss har vi vidtagit olika åtgärder för att kontrollera överföringen och inmatningen.

c)     Upprätthålla tillgängligheten för dina personuppgifter
För att upprätthålla tillgängligheten för dina data som lagras hos oss har vi vidtagit olika åtgärder för beställnings- och tillgänglighetskontroll.

Säkerhetsåtgärderna som används förbättras kontinuerligt i takt med den tekniska utvecklingen. Trots dessa försiktighetsåtgärder, på grund av Internets osäkra karaktär, kan vi inte garantera säkerheten för din dataöverföring till vår webbplats. På grund av detta sker all dataöverföring på egen risk.

, Integritetspolicy

Skydd av minderåriga

Personuppgifter får inte lämnas till personer som ännu inte fyllt 16 år, vilka endast får göras tillgängliga för oss om vi har erhållit uttryckligt samtycke från vårdnadshavaren. Dessa uppgifter behandlas i enlighet med detta dataskyddsmeddelande.

, Integritetspolicy

Serverloggfiler

Leverantören av sidorna samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt överför till oss. Dessa är:

 • Webbläsartyp och webbläsarversion
 • använt operativsystem
 • Hänvisande URL
 • Värdnamn på den åtkomstdatorn
 • Tid för serverförfrågan
 • IP-adress

 

Denna data slås samman med andra datakällor för antal klick, visningar etc. i syfte att rapportera online via det använda Hubspot-verktyget.

, Integritetspolicy

Cookies

Cookies är små textfiler som lagras lokalt i din webbläsares cache. Cookies möjliggör t. ex. igenkänning av webbläsaren. Filerna används för att hjälpa webbläsaren att navigera genom webbplatsen och för att utnyttja alla funktioner fullt ut.

CookieBot
Denna webbplats använder verktyget för samtycke till cookies från Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Köpenhamn, Danmark (“CookieBot”), som sätter tekniskt nödvändiga cookies för att spara dina cookie-inställningar. Denna databehandling sker i enlighet med artikel 6 avsnitt 1 lit. f GDPR på grundval av vårt berättigade intresse av att tillhandahålla en cookie-samtyckeshanteringstjänst för webbplatsbesökare.

_ _ _ _ _ _

 

_ _ _ _ _ _

Hubspot

Denna webbplats använder tjänster (analysverktyg, spårningspixlar) från HubSpot, en mjukvarubaserad marknadsföringstjänst från HubSpot Germany GmbH (Am Postbahnhof 17, 10243 Berlin, Tyskland) och dess underleverantör Hubspot Inc. (25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141, USA) och Hubspot Ireland ltd. (One Dockland Central, Dublin 1, Irland.

Med hjälp av Hubspot kan olika kundtjänst- och kundhanteringstjänster synkroniseras digitalt och bearbetas via ett centralt användargränssnitt. HubSpot möjliggör generering av Leads, central marknadsföring via e-post och nyhetsbrev, kontakthantering i form av användarsegmentering och CRM samt hantering av kontaktformulär.

För att uppfylla de olika funktionerna använder HubSpot cookies, små textfiler som lagras lokalt i din webbläsares cache på din enhet och gör det möjligt för oss att analysera din användning av webbplatsen. Cookies samlar in viss information såsom IP-adress, platsen, tidpunkten för sidvisningen etc. Information som samlas in med HubSpot lagras på HubSpots servrar och utvärderas på våra vägnar.

Du kan permanent invända mot insamling av data av HubSpot med hjälp av cookies och inställning av cookies genom att förhindra lagring av cookies via dina webbläsarinställningar.

Så långt det krävs enligt lag har vi erhållit ditt samtycke för behandlingen av dina uppgifter som beskrivs ovan i enlighet med artikel 6 avsnitt 1 lit a GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din återkallelse, avaktivera denna tjänst i det som tillhandahålls på webbplatsen “Cookie-Consent-Tool” eller i inställningarna under dataskyddsinformationen.

Vi har slutit ett orderhanteringsavtal med HubSpot, med vilket vi ålägger HubSpot att skydda våra kunders data och att inte vidarebefordra dem till tredje part.

Du kan hitta mer information om Hubspots dataskyddsbestämmelser på följande internetadress: https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy

 

Användning av Google Analytics

Om du har gett ditt samtycke används Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google LLC, på denna webbplats. Ansvarig tjänsteleverantör i EU är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (“Google”).

Google Analytics använder cookies, som möjliggör en analys av hur du använder vår webbplats. Informationen som samlas in av cookies om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.

Vi använder funktionen ‘anonymizeIP’ (så kallad IP-Masking): På grund av aktiveringen av IP-anonymiseringen på denna webbplats kommer din IP-adress att förkortas av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Den fullständiga IP-adressen kommer endast i undantagsfall att överföras till en Google-server i USA och förkortas där. IP-adressen som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med annan Google-data.

Under ditt besök på webbplatsen registreras följande data:

 • sidorna du har besökt, din “klickväg”
 • Uppnående av “webbplatsmål” (omvandlingar, t.ex. registreringar av nyhetsbrev, nedladdningar, köp)
 • Ditt användarbeteende (t.ex. klick, vistelsetid, avvisningsfrekvens)
 • Din ungefärliga plats (region)
 • Din IP-adress (i förkortad form)
 • teknisk information om din webbläsare och de slutenheter du använder (t.ex. språkinställning, skärmupplösning)
 • Din internetleverantör
 • hänvisnings-URL (via vilken webbplats/via vilket reklammaterial du kom till denna webbplats)

På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din pseudonyma användning av webbplatsen och för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet. Rapporterna som tillhandahålls av Google Analytics används för att analysera prestandan för vår webbplats och framgången för våra marknadsföringskampanjer.

Mottagaren av uppgifterna är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland som registerförare. Google LLC, med huvudkontor i Kalifornien, USA, och möjligen amerikanska myndigheter, kan komma åt data som lagras av Google. En överföring av data till USA kan inte uteslutas. Google behandlar uppgifterna för sina egna syften, varför vi och Google delar ansvaret i enlighet med artikel 26 GDPR. Google erbjuder dock inte detta avtal.

Uppgifterna som skickas av oss och kopplas till cookies raderas automatiskt efter 14 månader. Radering av uppgifter vars lagringstid har löpt ut sker automatiskt en gång i månaden. Du kan också hindra Google från att samla in data som genereras av cookien och som är relaterad till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och från att behandla dessa data av Google genom att klicka på
a. Ge inte ditt samtycke till inställningen av cookien eller
b. Ladda ner och installera webbläsartillägget för att inaktivera Google Analytics HÄR [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de].

Du kan också förhindra lagring av cookies genom att ställa in din webbläsarprogramvara därefter. Men om du konfigurerar din webbläsare så att alla cookies avvisas kan funktionaliteten på denna och andra webbplatser begränsas.

Ditt samtycke gäller för denna databehandling, artikel 6, avsnitt 1, S. 1, lit a i GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan. För att utöva din återkallelse, avaktivera denna tjänst i det som tillhandahålls på webbplatsen “Cookie-Consent-Tool” eller i inställningarna under dataskyddsinformationen.

Genom att vara på vår hemsida Google Analytics, data kommer att överföras till ett tredje land (här USA) eller en internationell organisation, förutsatt att du har gett oss ditt samtycke i enlighet med artikel 49, avsnitt 1 lit a) GDPR. Enligt den nuvarande rättsliga situationen anses USA vara ett land med en otillräcklig nivå av dataskydd. Det finns en risk att dina uppgifter kommer att behandlas av amerikanska myndigheter för kontroll- och övervakningsändamål. Det finns för närvarande inga rättsmedel mot denna praxis.

För mer information om användarvillkoren för Google Analytics och dataskydd hos Google, se https://www.google.com/analytics/terms/de.html och på https://policies.google.com/?hl=de

 

Freshchat

Den här webbplatsen använder livechattsystemet “FreshChat”. Freshworks, Inc., 2950 S. Delaware Street, Suite 201, San Mateo, California 94403, USA. För driften av detta livechattsystem och för att svara på livesupportförfrågningar samlas och lagras anonymiserad data. Användningsprofiler kan skapas från denna anonymiserade data under en pseudonym. För detta ändamål kan Cookies användas. Cookies är små textfiler som lagras lokalt i cachen i besökarens webbläsare. Cookies möjliggör igenkänning av webbläsaren.

Så långt det krävs enligt lag har vi erhållit ditt samtycke för behandlingen av dina uppgifter som beskrivs ovan i enlighet med artikel 6 avsnitt 1 lit a GDPR.

Data kommer att överföras till ett tredje land (här USA) eller en internationell organisation, förutsatt att du har gett oss ditt samtycke i enlighet med artikel 49 avsnitt 1 lit a) GDPR. Enligt den nuvarande rättsliga situationen anses USA vara ett land med en otillräcklig nivå av dataskydd. Det finns en risk att dina uppgifter kommer att behandlas av amerikanska myndigheter för kontroll- och övervakningsändamål. Det finns för närvarande inga rättsmedel mot denna praxis.

För att utöva din återkallelse, avaktivera denna tjänst i det som tillhandahålls på webbplatsen “Cookie-Consent-Tool” eller i inställningarna under dataskyddsinformationen.

Uppgifterna som samlas in med FreshChat-teknikerna kommer inte att användas för att personligen identifiera besökaren på denna webbplats och kommer inte att slås samman med personliga uppgifter om bäraren av pseudonymen utan separat medgivande från den berörda personen. För att undvika lagring av cookies kan du ställa in din webbläsare så att cookies inte längre kan lagras på din dator i framtiden eller att cookies som redan har lagrats raderas. Att stänga av alla cookies kan dock innebära att vissa funktioner på vår webbplats inte längre kan utföras. Du kan invända mot insamling och lagring av data i syfte att skapa en pseudonymiserad användarprofil när som helst med verkan för framtiden genom att skicka oss din invändning informellt via e-post till den e-postadress som anges i faktarutan.

 

Google reCAPTCHA

På denna webbplats använder vi reCAPTCHA-funktionen för Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (“Google”). Denna funktion används främst för att särskilja om en inmatning är gjord av en fysisk person eller felaktigt gjord av maskinell och automatiserad bearbetning. Tjänsten inkluderar sändning av IP-adressen och all annan data som krävs av Google för reCAPTCHA-tjänsten. Som en del av användningen av Google reCAPTCHA kan personuppgifter också överföras till Google LLCs servrar i USA.

Så långt det krävs enligt lag har vi erhållit ditt samtycke för behandlingen av dina uppgifter som beskrivs ovan i enlighet med artikel 6 avsnitt 1 lit a GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din återkallelse, avaktivera denna tjänst i “Cookie Consent Tool” som finns på webbplatsen eller möjligheten i dataskyddsinformationen.

Genom att vara på vår hemsida Google reCAPTCHA, data kommer att överföras till ett tredje land (här USA) eller en internationell organisation, förutsatt att du har gett oss ditt samtycke i enlighet med artikel 49, avsnitt 1 lit a) GDPR. Enligt den nuvarande rättsliga situationen anses USA vara ett land med en otillräcklig nivå av dataskydd. Det finns en risk att dina uppgifter kommer att behandlas av amerikanska myndigheter för kontroll- och övervakningsändamål. Det finns för närvarande inga rättsmedel mot denna praxis.

Mer information om Google reCAPTCHA och Googles dataskyddsdeklaration finns på: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

 

Användning av Google Ads Conversion-Tracking

Denna webbplats använder onlineannonseringsprogrammet “Google Ads” och, som en del av Google Ads, konverteringsspårning av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (“Google”). Vi använder erbjudandet av Google Ads för att uppmärksamma våra attraktiva erbjudanden med hjälp av annonsmaterial (så kallat Google Adwords) på externa webbplatser. I förhållande till data från annonskampanjerna kan vi avgöra hur framgångsrika de enskilda annonsåtgärderna är. Vårt mål är att visa dig annonser som är av intresse för dig, att göra vår webbplats mer intressant för dig och att uppnå en rättvis beräkning av annonseringskostnaderna.
Cookien för konverteringsspårning ställs in när en användare klickar på en annons som placeras av Google. Cookies är små textfiler som lagras på din enhet. Dessa cookies förlorar vanligtvis sin giltighet efter 30 dagar och används inte för personlig identifiering. Om användaren besöker vissa sidor på denna webbplats och cookien ännu inte har gått ut kan vi och Google se att användaren klickade på annonsen och omdirigerades till denna sida. Varje Google Ads-kund får en egen cookie. Detta innebär att cookies inte kan spåras via Google Ads-kunders webbplatser. Informationen som erhålls med hjälp av konverteringscookien används för att generera konverteringsstatistik för Google Ads-kunder som har valt konverteringsspårning. Kunderna tar reda på det totala antalet användare som klickade på sin annons och omdirigerades till en sida med en omvandlingsspårningstagg. De får dock ingen information som användarna kan identifieras med.

Detaljer om behandlingen som initieras av Google Ads konverteringsspårning och hur Google hanterar data från webbplatser finns här: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Så långt det krävs enligt lag har vi erhållit ditt samtycke för behandlingen av dina uppgifter som beskrivs ovan i enlighet med artikel 6 avsnitt 1 lit a GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din återkallelse, avaktivera denna tjänst i det som tillhandahålls på webbplatsen “Cookie-Consent-Tool eller i inställningarna under dataskyddsinformationen.

Genom att vara på vår hemsida Google Ads Conversion, data kommer att överföras till ett tredje land (här USA) eller en internationell organisation, förutsatt att du har gett oss ditt samtycke i enlighet med artikel 49, avsnitt 1 lit a) GDPR. Enligt den nuvarande rättsliga situationen anses USA vara ett land med en otillräcklig nivå av dataskydd. Det finns en risk att dina uppgifter kommer att behandlas av amerikanska myndigheter för kontroll- och övervakningsändamål. Det finns för närvarande inga rättsmedel mot denna praxis.

Du kan hitta mer information om Hubspots dataskyddsbestämmelser på följande internetadress: Google: https://www.google.de/policies/privacy/
Du kan permanent invända mot inställningen av cookies med Google Ads konverteringsspårning genom att ladda ner och installera Googles plugin för webbläsare som finns tillgänglig under följande länk: https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

 

Facebook Pixel för skapande av Custom Audiences

Inom vårt onlineerbjudande, det så kallade “Facebook-Pixel” av det sociala nätverket Facebook, som drivs av Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Irland (“Facebook”).
Om en användare klickar på en annons placerad av oss som spelas på Facebook, läggs URL till vår länkade sida till av Facebook Pixel. Om vår webbplats tillåter att data delas med Facebook via pixlar, skrivs denna URL-parameter in i användarens webbläsare via en cookie, som våra länkade webbplats ställer in själv. Denna cookie läses sedan av Facebook Pixel och gör det möjligt att vidarebefordra data till Facebook.

Databehandlingen i samband med användningen av Facebook-pixeln utförs endast med ditt uttryckliga samtycke i enlighet med artikel 6 avsnitt 1 lit a GDPR.

Genom att vara på vår hemsida Google Facebook-Pixel, data kommer att överföras till ett tredje land (här USA) eller en internationell organisation, förutsatt att du har gett oss ditt samtycke i enlighet med artikel 49, avsnitt 1 lit a) GDPR. Enligt den nuvarande rättsliga situationen anses USA vara ett land med en otillräcklig nivå av dataskydd. Det finns en risk att dina uppgifter kommer att behandlas av amerikanska myndigheter för kontroll- och övervakningsändamål. Det finns för närvarande inga rättsmedel mot denna praxis.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke för databehandling och dataöverföring med verkan för framtiden. För att utöva din återkallelse, avaktivera denna tjänst i det som tillhandahålls på webbplatsen “Cookie-Consent-Tool eller i inställningarna under dataskyddsinformationen.

Med hjälp av Facebook-pixeln kan Facebook å ena sidan identifiera besökarna av vårt onlineerbjudande som en målgrupp för presentation av annonser (så kallade “Facebook-Ads”). Följaktligen använder vi Facebook-pixeln för att endast visa Facebook-annonser som vi placerar för Facebook-användare som också har visat intresse för vårt onlineerbjudande eller som har vissa egenskaper (t.ex. intressen för vissa ämnen eller produkter som är baserade på de besökta webbplatserna är bestämt), som vi överför till Facebook (så kallade “Custom Audiences”). Med hjälp av Facebook-pixeln vill vi också säkerställa att våra Facebook-annonser motsvarar användarnas potentiella intresse och inte är irriterande. På detta sätt kan vi ytterligare utvärdera effektiviteten av Facebook-annonser för statistiska och marknadsundersökningsändamål genom att spåra om användare omdirigerades till vår webbplats efter att ha klickat på en Facebook-annons (så kallad “Conversion”).

Uppgifterna som samlas in är anonyma för oss, så den tillåter oss inte att dra några slutsatser om användarens identitet. Uppgifterna lagras och bearbetas dock av Facebook så att en anslutning till respektive användarprofil är möjlig och Facebook kan använda uppgifterna för sina egna reklamändamål i enlighet med Facebooks riktlinjer för dataanvändning (https://www.facebook.com/about/privacy/). Uppgifterna kan göra det möjligt för Facebook och dess partners att placera annonser på och utanför Facebook.

 

Använd videor från YouTube

Vi använder YouTubes implementeringsfunktion för att visa och spela upp videor från leverantören “YouTube”, som är en del av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (“Google”).

Så långt det krävs enligt lag har vi erhållit ditt samtycke för behandlingen av dina uppgifter som beskrivs ovan i enlighet med artikel 6 avsnitt 1 lit a GDPR.

Data kommer att överföras till ett tredje land (här USA) eller en internationell organisation, förutsatt att du har gett oss ditt samtycke i enlighet med artikel 49 avsnitt 1 lit a) GDPR. Enligt den nuvarande rättsliga situationen anses USA vara ett land med en otillräcklig nivå av dataskydd. Det finns en risk att dina uppgifter kommer att behandlas av amerikanska myndigheter för kontroll- och övervakningsändamål. Det finns för närvarande inga rättsmedel mot denna praxis.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din återkallelse, avaktivera denna tjänst i det som tillhandahålls på webbplatsen “Cookie-Consent-Tool” eller i inställningarna under dataskyddsinformationen.

Enligt information från “YouTube” används dessa bland annat för att spela in videostatistik, förbättra användarvänligheten och förhindra otillåten praxis. Om du är inloggad på Google kommer din data att tilldelas direkt till ditt konto när du klickar på en video. Om du inte vill ha tilldelningen till din profil på YouTube måste du logga ut innan du aktiverar knappen.

Google sparar din data (även för användare som inte är inloggade) som användningsprofiler och utvärderar dem. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler, även om du måste kontakta YouTube för att utöva denna rätt. Oavsett om de inbäddade videorna spelas upp eller inte, upprättas en anslutning till Googles nätverk varje gång den här webbplatsen öppnas, vilket kan utlösa ytterligare databearbetningsoperationer utanför vår kontroll. Ytterligare information om dataskydd på “YouTube” finns i leverantörens dataskyddsdeklaration på: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

 

, Integritetspolicy

Nyhetsbrev

Om du registrerar dig för vårt e-postnyhetsbrev, kommer vi att skicka dig information om våra erbjudanden med jämna mellanrum. För detta ändamål samlas personuppgifter in. Den enda obligatoriska informationen för att skicka nyhetsbrevet är din e-postadress. Tillhandahållandet av ytterligare uppgifter är frivilligt och används för att kunna vända sig till dig personligen. Dessa uppgifter används av oss för våra egna reklamändamål i form av e-postnyhetsbrevet, förutsatt att du har gett ditt uttryckliga samtycke enligt följande:
“Ja, jag vill prenumerera på nyhetsbrevet! Jag har läst dataskyddsinformationen “

Vi använder det så kallade dubbel opt-in-förfarandet för att skicka nyhetsbrevet. Det betyder att vi endast kommer att skicka ett nyhetsbrev via e-post om du uttryckligen har bekräftat för oss att du samtycker till att nyhetsbrevet skickas. Vi kommer då att skicka ett bekräftelsemail till dig där vi ber dig klicka på motsvarande länk för att bekräfta att du vill ta emot nyhetsbrevet i framtiden.

Genom att aktivera bekräftelselänken ger du oss ditt samtycke till användningen av dina personuppgifter i enlighet med artikel 6 avsnitt 1 lit a) GDPR. När du registrerar dig för nyhetsbrevet sparar vi din IP-adress som angetts av Internetleverantören (ISP) samt datum och tid för registrering för att vid ett senare tillfälle kunna spåra eventuellt missbruk av din e-postadress i tid.

Du kan avbeställa prenumerationen av nyhetsbrevet när som helst genom att använda länken i nyhetsbrevet eller genom att skicka ett meddelande till oss via e-post marketing@polytan.com. Efter att du har avslutat prenumerationen kommer din e-postadress att raderas från vår distributionslista för nyhetsbrev och registreras i en spärrfil för att säkerställa att du kan återkalla ditt samtycke.

 

Utskick av nyhetsbrev via Hubspot

Vårt nyhetsbrev skickas via den tekniska tjänsteleverantören Hubspot (EU) eller Hubspot Germany GmbH, Am Postbahnhof 17, 10243 Berlin, Tyskland (“Hubspot”) och dess underleverantör Hubspot Inc. (25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141, USA) och Hubspot Ireland ltd. (One Dockland Central, Dublin 1, Irland, till vem vi vidarebefordrar de uppgifter du lämnade när du registrerade dig för nyhetsbrevet. Denna överföring sker i enlighet med artikel 6 avsnitt 1 lit f) GDPR och tjänar vårt berättigade intresse av att använda ett effektivt, säkert och användarvänligt system för nyhetsbrev. De uppgifter som angivits av dig (t. ex. E-postadress) lagras på Hubspots servrar i Tyskland och Irland.

 

Hubspot använder denna information för att skicka och statistiskt utvärdera nyhetsbrevet på våra vägnar. För utvärderingen innehåller de e-postmeddelanden som skickas så kallade Web-Beacons eller spårningspixlar, som representerar en-pixel bildfiler som lagras på vår webbplats. På så sätt kan man avgöra om ett nyhetsbrev har öppnats och vilka länkar som har klickats på.

 

Med hjälp av så kallad konverteringsspårning kan det även analyseras om en tidigare definierad åtgärd har skett efter att man klickat på länken i nyhetsbrevet. Teknisk information registreras också (t. ex. åtkomsttid, IP-adress, webbläsartyp och operativsystem). Uppgifterna samlas endast in i pseudonymiserad form och är inte kopplade till dina andra personuppgifter. En direkt personlig referens är utesluten. Dessa uppgifter används uteslutande för statistisk analys av nyhetsbrevskampanjer. Resultaten av dessa analyser kan användas för att bättre anpassa framtida nyhetsbrev efter dina intressen.

 

Om du vill invända mot dataanalysen för statistiskutvärdering måste du avregistrera dig från nyhetsbrevet.

 

Vi har slutit ett orderhanteringsavtal med Hubspot där vi ålägger Hubspot att skydda våra kunders data och inte vidarebefordra dem till tredje part.

 

Du kan hitta mer information om Hubspots dataskyddsbestämmelser på följande internetadress: https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy

Ändringar av vår dataskyddsinformation

Vi förbehåller oss rätten att med kort varsel anpassa vår dataskyddsinformation så att den alltid följer gällande lagkrav eller att genomföra ändringar i våra tjänster. Det kan till exempel handla om införandet av nya tjänster. Den nya dataskyddsinformationen kommer sedan att gälla för ditt nästa besök.

We Make
Sport.
Subscribe to newsletter

Prenumeration på nyhetsbrev

Newsletter Anmeldung (EN)

When registering for the newsletter, your email address will be processed for our own advertising purposes until you unsubscribe from the newsletter. You can unsubscribe at any time. With consent, the data you provide will be processed by Polytan GmbH for the purpose of sending the newsletter. Information about your right of withdrawal and how we handle your data can be found in our data protection information.

* = Mandatory fields